Grozījumi MK noteikumos "Cūku labturības prasības"

Foto: www.pexels.com

Rīt, 09.08.2022.g. Ministru kabinetā tiek skatīts Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātais MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 "Cūku labturības prasības"" (21-TA-1162). Kā grozījumu mērķis norādīts: nepieciešamība ieviest Eiropas Komisijas ieteiktos pasākumus cūku labturībā, lai cūku novietnēs samazinātu cūku astu nokošanas gadījumu biežumu, jo tas nereti ir iemesls astu rutīnas amputācijai cūku novietnēs.

Normatīvā akta projekta anotācijā ZM kā pamatojumu uzrādījusi:

Spēkā esošajos Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 "Cūku labturības prasības" (turpmāk – noteikumi Nr. 743) nav noteikti ne pasākumi, lai samazinātu cūku astu nokošanas gadījumu biežumu cūku novietnēs, ne kritēriji, pēc kuriem cūku īpašnieks vai turētājs novērtē cūku labturību novietnē, kā arī izvērtē, vai tiek īstenoti visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu cūku agresiju un astu nokošanas gadījumus. 
Latvijā ir konstatēti pārkāpumi cūku labturībā, jo cūku novietnēs izvēlas vieglāko ceļu, t.i., cūku astu amputāciju kā rutīnas procedūru. Šādu pieeja ir pretrunā ar Padomes 2008. gada 18. decembra Direktīvas 2008/120/EK, ar kuru nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai, (turpmāk – Direktīva 2008/120/EK) I pielikuma I nodaļas 8. punktu, kas aizliedz astes rutīnas amputāciju, to pieļaujot izņēmuma situācijās, ja ir noskaidrots, ka cūkām ir savainotas ausis vai astes. Lai izvairītos no astu rutīnas amputēšanas prakses, novietnēs ir jānodrošina dzīvniekiem piemērota vide, jāizvērtē to blīvums aizgaldā un jāmaina neatbilstoši dzīvnieku turēšanas apstākļi vai saimniekošanas sistēma.

Eiropas veselības un pārtika drošības komisāre gan 2019., gan 2020.gadā paudusi viedokli, ka Latvijā nepieciešami strauji uzlabojumi cūku labturības jomā, lai tiktu maksimāli samazināts cūku astu amputācijas biežums cūku novietnēs un ievērotas Direktīvā 2008/120/EK noteiktās prasības. Šī Direktīva uzliek ES dalībvalstīm pienākumu nodrošināt, ka aste tiek amputēta nevis regulāri, bet gan tikai tad, ja ir savainoti sivēnmāšu pupi vai citu cūku ausis vai astes. Cūkām astes tiek amputētas, lai tās netiktu nokostas, jo tā ir pretdabiska uzvedība, kuras pamatā ir daudzi iemesli. Šāda uzvedība var izraisīt cūkām sāpes un līdz ar to negatīvi ietekmēt to labturību. Direktīvā 2008/120/EK noteikts, ka pirms astes amputēšanas būtu jāīsteno citi pasākumi, lai tās netiktu nokostas. 

Latvijā pašlaik nav noteikta prasība nodrošināt, lai dzīvnieku kopējs būtu saņēmis instrukcijas un norādījumus par cūku un lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgajām labturības prasībām. Ar grozījumiem paredzēts noteikt prasību, ka darbinieki ir apmācīti un kompetenti cūku labturības prasībās, kā arī ievēro vispārīgās lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības.

Lai novērstu cūku astu amputēšanu kā rutīnas procedūru cūku novietnēs un pārņemtu Ieteikuma 2016/336 7.punktā ietverto prasību par veicamajām pārbaudēm, noteikumu projektā noteiktas PVD kā uzraugošās un kontrolējošās iestādes pilnvaras attiecībā uz riska novērtējumu. Konstatētie pārkāpumi cūku labturībā tiek skaidroti ar to, ka cūku novietnēs izvēlas vieglāko ceļu, izmantojot cūku astu amputāciju kā rutīnas procedūru, kas ir pretrunā ar Direktīvas 2008/120/EK I pielikuma I nodaļas 8.punktu, kas aizliedz astes rutīnas amputāciju, to pieļaujot izņēmuma situācijās, ja ir noskaidrots, ka cūkām ir savainotas ausis vai astes. Tiek prognozēts, ka ar šiem grozījumiem tiks atvieglota PVD kontroļu veikšana cūku novietnēs, jo būs skaidri noteikti kritēriji cūku astu košanas gadījumu samazināšanai.

Saskaņā ar MK noteikumu projekta 3.punktu MK noteikumus Nr.743 "Cūku labturības prasības" paredzēts papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:

"13.1 Piemērojot šajos noteikumos minētās vispārīgās prasības attiecībā uz astes nokošanas novēršanu un tā samazinot astes regulāras amputēšanas praksi, cūku īpašnieks vai turētājs novērtē astes nokošanas gadījumu biežuma risku, ņemot vērā gan rādītājus, kas saistīti ar dzīvniekiem, gan rādītājus, kas nav saistīti ar dzīvniekiem (turpmāk – riska novērtējums). Riska novērtējumā izvērtē šādus rādītājus: 
13.11. nodrošinājumu ar cūku veselībai nekaitīgiem materiāliem (piemēram, salmiem, sienu, koku, zāģskaidām, sēņu kompostu, kūdru vai tās maisījumu, dabīgām virvēm, granulām) (turpmāk – vides uzlabošanas materiāli) un to pieejamību dzīvniekiem;
13.12. platības atbilstību dzīvnieku daudzumam aizgaldā, kā arī dzīvnieku konkurenci telpas dēļ;
13.13. aizgalda tīrību;
13.14.  novietnes gaisa kvalitāti;
13.15. siltumkomforta apstākļus;
13.16. barības kvalitāti, daudzumu un dzīvnieku konkurenci barības dēļ;
13.17. dzīvnieku veselības stāvokli;
13.18. astes nokošanas vai ausu sakošanas gadījumu biežumu, tostarp citas traumas, ja tādas ir."

Saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra reģistra datiem Latvijā ir 5324 cūku novietnes.

 

Papildus avoti:

Padomes Direktīva 2008/120/EK ( 2008. gada 18. decembris ), ar kuru nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai

Komisijas 2016.gada 8.marta ieteikums (ES) 2016/336 par to, kā attiecībā uz astes amputēšanas vajadzības samazināšanas pasākumiem tiek piemērota Padomes Direktīva 2008/120/EK, ar kuru nosaka minimālos standartus cūku aizsardzībai prasības

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 "Cūku labturības prasības"", tā anotācija u.c. dokumenti

 

 

 

Iet atpakaļ