Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"

Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"" (21-TA-623)

Grozījumi skar kriminālprocesā izņemto dzīvnieku nodošanu glabāšanā, kas izteikti šādos punktos:

 

3.Izteikt 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.5. dzīvnieku, kas atzīts par lietisko pierādījumu, procesa virzītājs nodod glabāšanā īpaši šim nolūkam ierīkotā novietnē, telpā vai nožogotā teritorijā, ko izveidojusi fiziska vai juridiska persona atbilstoši dzīvnieku aizsardzību, audzēšanu un ciltsdarbu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Aģentūra slēdz līgumu ar šajā punktā minēto fizisko vai juridisko personu, kā arī informē izmeklēšanas iestādes par dzīvnieka glabāšanas vietu;".

4.Papildināt ar 9.1punktu šādā redakcijā:
"9.1 Ja dzīvnieka glabāšanas laikā tas ir miris vai radījis pēcnācējus, aģentūra informē par to procesa virzītāju un veic atbilstošas izmaiņas izņemtā lietiskā pierādījuma uzskaitē."
 
5. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Lietisko pierādījumu, izņemot dzīvniekus, tā glabāšanas laikā aizliegts nodot lietošanā fiziskai vai juridiskai personai, valsts vai pašvaldību iestādei vai tās amatpersonai."
 
14. Izteikt 22.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"22.4. lietisko pierādījumu, kas ātri bojājas, kā arī lietisko pierādījumu, kuru nevar realizēt vai kura paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos realizācijas ieņēmumus, realizē, nododot bez maksas valsts vai pašvaldību iestādēm, sabiedriskā labuma organizācijām vai sociālajiem uzņēmumiem izlietošanai atbilstoši to uzdevumam. Ja uz lietiskā pierādījuma bezmaksas saņemšanu piesakās vairākas iestādes, sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālie uzņēmumi, to nodod izlietošanai tai iestādei, kura pieteikusies pirmā."
 
 
Saskaņā ar tiesību akta projekta "Grozījumi MK 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumu (anotāciju) noteikumu projekta mērķis ir noteikt dzīvnieku, kuri atzīti par lietiskajiem pierādījumiem, pārņemšanas un glabāšanas kārtību.
 
Problēma, ko nerisina spēkā esošie MK noteikumi ir:
Noteikumi neparedz vienotu izņemto dzīvnieku glabāšanas organizēšanu.
Attiecībā uz minētās problēmas risinājumu Anotācijā tiek skaidrots sekojošais:
Projekts paredz noteikt, ka līgumu par izņemto dzīvnieku glabāšanu turpmāk slēgs Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra), tādējādi atvieglojot procesa virzītāju rīcību ar kriminālprocesos izņemtiem dzīvniekiem. Projekts nosaka vienotas prasības izņemto dzīvnieku glabāšanai, pielīdzinot tās administratīvā pārkāpuma lietās izņemto dzīvnieku glabāšanas prasībām. Vienlaikus projekts paredz, ka aģentūra informē izmeklēšanas iestādes par dzīvnieku glabāšanas vietām, uz kurām saskaņā ar aģentūras noslēgto līgumu ir pārvietojami izņemtie dzīvnieki. Lēmumu par dzīvnieka izņemšanu un tā pārvietošanas laiku uz dzīvnieku turēšanai ierīkotu novietni, telpu vai teritoriju pieņems kriminālprocesu veicošā amatpersona, ņemot vērā katru individuālo gadījumu un Dzīvnieku aizsardzības likumā noteiktās prasības.
Noteikumu 10.punktā ir noteikts aizliegums lietiskos pierādījumus to glabāšanas laikā nodot lietošanā fiziskai vai juridiskai personai, valsts vai pašvaldību iestādei vai tās amatpersonai. Projekts paredz noteikt izņēmumu no šī aizlieguma attiecībā uz izņemtajiem dzīvniekiem. Šāds izņēmums ir nepieciešams, jo izņemto dzīvnieku turēšanas kārtība ir noteikta dzīvnieku aizsardzību, audzēšanu un ciltsdarbu regulējošajos normatīvajos aktos. Turklāt, atsevišķu dzīvnieku (it īpaši lauksaimniecības dzīvnieku) lietošana to glabāšanas laikā ir objektīvi nepieciešama.
Vienlaikus projekts nosaka dzīvnieku uzskaites kārtību, ja dzīvnieka glabāšanas laikā tas ir miris vai radījis pēcnācējus.
 
 

Iet atpakaļ