Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā

Zemkopības ministrija izstrādājusi un savā mājas lapā sabiedriskai apspriešanai publicējusi likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā".

Likumprojekts mājaslapā būs pieejams sabiedriskai apspriešanai līdz š.g. 27.jūnijam

Savus ieteikumus lūgums sniegt tā izstrādātājam:
Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākai referentei
LIGIJAI OZOLIŅAI
pa tālruni 67027422 vai
e-pastu Ligija.Ozolina[at]zm.gov.lv

Likumprojekta anotācija (PDF)

Likumprojekts

Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā

Izdarīt Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

aizstāt 2.punkta „a” apakšpunktā vārdus „lauksaimniecības dzīvnieku” ar vārdiem „šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku”;
papildināt 5.punktu pēc vārda „lauksaimniecības” ar vārdiem „un mājas (istabas)”;
izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

„6) izcelsmes sertifikāts — šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas vai embrija izcelšanos un ciltsvērtību apliecinošs dokuments;”;

izteikt 10.un 11.punktu šādā redakcijā:

„10) sertificēts vaislas materiāls — vaislas lauksaimniecības dzīvnieka sperma, olšūna vai embrijs, kurš atbilst ciltsdarba programmā noteiktajiem kritērijiem un attiecībā uz kuru ir saņemts vaislas materiāla izmantošanas sertifikāts;
11) sertificēts vaislinieks — vīriešu kārtas vaislas lauksaimniecības dzīvnieks, kurš atbilst ciltsdarba programmā noteiktajiem kritērijiem un attiecībā uz kuru ir saņemts vaislinieka izmantošanas sertifikāts;”;

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

„16) vaislas lauksaimniecības dzīvnieks – šķirnes lauksaimniecības dzīvnieks, no kura iegūst vai paredzēts iegūt pēcnācējus:”.

2. 5.pantā:
aizstāt nosaukumā un ievaddaļā vārdus „Valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”” ar vārdiem „Lauksaimniecības datu centrs” attiecīgajā locījumā;
izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1) uztur, kārto un uzrauga vienotu elektronisku uzraudzības sistēmu, ko veido  lauksaimniecības dzīvnieku, to īpašnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrs;”;

papildināt 4.punktu pēc vārda „ciltsdarba” ar vārdiem „un pārraudzības”;
izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

„5. uztur un kārto lauksaimniecības dzīvnieku, to īpašnieku, ganāmpulku un novietņu arhīvu, kā arī  ar lauksaimniecības dzīvniekiem saistītā ciltsdarba arhīvu;”.

3. 6.pantā:
papildināt  pirmo daļu pēc vārda „par” ar vārdiem „dzīvnieku audzēšanu un”;
izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) apmeklēt lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulkus un kontrolēt to fizisko personu darbību, kuras veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, kā arī kontrolēt, kā ganāmpulku īpašnieki ievēro šā likuma 9.,10. un 11.panta prasības, un pieprasīt no šīm personām dokumentus un informāciju.”

4. 7.pantā:
papildināt otrās daļas 2.punkta pirmo teikumu pēc vārda „ciltsgrāmatu” ar vārdiem „un organizē lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ciltsgrāmatas kārtošanu”;

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) izsniedz izcelsmes sertifikātu attiecībā uz pārdošanai paredzētiem vaislas  lauksaimniecības dzīvniekiem, to spermu, olšūnām un embrijiem, kā arī pēc lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieku pieprasījuma;”

papildināt otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

„8) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārraudzību kārto un uztur lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības informācijas datubāzi.”

5. Izslēgt 9.panta otro daļu.

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

„10.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku pēcnācēju ieguve
(1) Liellopu, zirgu, aitu, kazu un cūku  pēcnācējus vaislai iegūst no sertificētiem vaisliniekiem un sertificēta vaislas materiāla.
(2) Liellops, zirgs, aita, kaza un cūka, kas iegūta no nesertificēta vaislinieka vai nesertificēta vaislas materiāla, ir izmantojams tikai produkcijas ieguvei vai citiem izmantošanas mērķiem.”

7. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

„11.pants. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku, to spermas, olšūnu un embriju nodrošināšana ar izcelsmes sertifikātu
(1) Vaislas lauskaimniecības dzīvnieka īpašnieks nodrošina ar izcelsmes sertifikātu:
1) pārdošanai paredzētu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, tā spermu, olšūnu un embriju;
2) Latvijā ievestu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, tā spermu, olšūnu un embriju;
 (2) Šķirnes kauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātā norādāmos datus un kārtību, kādā izsniedz izcelsmes sertifikātu attiecībā uz šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku, tā spermu, olšūnu un embriju, nosaka Ministru kabinets.”

8. 13.pantā:
papildināt otro daļu pēc vārdiem „dzīvnieku pārraudzību” ar vārdiem iekavās „(izņemot vērtēšanu)”;
izslēgt sesto daļu.

Ministru prezidents      V.Dombrovskis

Zemkopības ministre      L.Straujuma

Iet atpakaļ