Atzinums par likumprojektu "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

Nodibinājuma "dzivniekupolicija.lv" priekšlikumi likumprojektam "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā":

1. Par Likumprojekta 1.pantu

Papildinot Veterinārmedicīnas likuma 21.panta ceturto daļu ar mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanu, ko varēs veikt tikai praktizējošs veterinārārsts, ar vēl vienu obligātu maksājumu tiks sadārdzināts suņa apzīmēšanas un reģistrēšanas pienākums dzīvnieka īpašniekam, attiecīgi uzskatām, ka uzliekot šādu obligātu pienākumu dzīvnieku īpašniekam sākotnēji ir jāizstrādā attiecīgi noteikumi par cenu ierobežojošajiem kritērijiem, turpmāk norādīto iemeslu dēļ.

Uz šo brīdi pēc spēkā esošām normām, valsts noteiktais obligātais pienākums reģistrēt suni izskatās šādi:

 • obligāta vizīte pie veterinārārsta – komerccena – jo apzīmēšanu var veikt tikai veterinārārsts;
 • suņa apzīmēšana ar mikroshēmu – komerccena;
 • ES Lolojumdzīvnieka pases izsniegšana – komerccena;
 • Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – LDC) publiskais maksas pakalpojums par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu – 7,00 eiro;
 • reģistrēšana LDC datubāzē – plānota kā fiksēta maksa, bet nav zināms, kāda.

Zemkopības ministrija (turpmāk – ZM) ir pieļāvusi milzīgas kļūdas, kādēļ kopš 2017.gada 1.janvāra vēl joprojām pilnvērtīgi nedarbojas LDC datubāze –

 1. obligātā prasība reģistrēt suni ir saistīta ar obligātu iepriekšēju suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu, ko var veikt tikai pie veterinārārsta (pretēji citu valstu praksei, ka apzīmēšanu var veikt arī speciāli apmācītas personas);
 2. suņa apzīmēšanas ar mikroshēmu izmaksas atstātas uz brīvu komerccenu;
 3. suņa apzīmēšanas pakalpojums papildināts ar vēl vienu obligātu (bet pilnīgi nepamatotu) prasību visiem Latvijas suņiem izsniegt ES Lolojumdzīvnieka pases, kas pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu ir obligātas tikai tiem dzīvniekiem, ar kuriem tiek šķērsota valsts robeža.

Ar šo likumprojektu ZM mēģina labot tikai vienu kļūdu – sasaistīt suņa apzīmēšanu un reģistrēšanu vienā laikā un telpā – t.i., tikai veterinārārsts apzīmē suni ar mikroshēmu un tūlīt arī reģistrē LDC datubāzē. Taču pārējās kļūdas, kuras rada necaurskatāmību un problēmas dzīvnieku aprites caurskatamībā paliek. Līdz ar ko uzskatām, ka minētās problēmas ir jārisina kompleksi un kopā.

Pirms lemt par šādas normas ieviešanu, Likumprojektam OBLIGĀTI ir jābūt pievienotam MK noteikumu projektam, ko ZM plāno izstrādāt līdz šī gada beigām – pretējā gadījumā tiks pieļauta nākamā kļūda – LR Saeima būs apstiprinājusi, ka suņa reģistrēšana, ko šobrīd dzīvnieka īpašnieks var veikt bez maksas latvija.lv portālā, turpmāk būs obligāts maksas pakalpojums pie veterinārārsta, bet cena par šo pakalpojumu tiks noteikta neadekvāta vai netiks noteikta vispār. Pašlaik pat no Likumprojekta anotācijas neizriet nekādas skaidrības par suņa reģistrēšanas pakalpojuma plānotajām izmaksām. Uzskatām, ka visiem valsts noteiktiem obligātiem pakalpojumiem ir jābūt ar valsts fiksētām cenām, pretējā gadījumā uz suņa obligātās reģistrācijas piemēra jau redzams, kā šie pienākumi netiek pildīti. Protams, ka var ieviest sodus par visu, bet efektīvāk tomēr represīvas pieejas vietā būtu vēlams radīt personām saprotamas un izpildāmas normas.

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Veterinārmedicīnas likumā noteiktajam, uz šo brīdi Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - PVD) ir tiesīgs pilnvarot veterinārārstus veikt noteiktas darbības, slēdzot pilnvarojuma līgumus un nosakot samaksu par veiktajiem pakalpojumiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu paredz kompetentās iestādes pilnvarotus veterinārārstus regulā paredzēto darbību veikšanai [3.pants g) punkts]:

“pilnvarots veterinārārsts” ir veterinārārsts, ko kompetentā iestāde ir pilnvarojusi veikt konkrētus uzdevumus saskaņā ar šo regulu vai citiem aktiem, kas pieņemti atbilstīgi šai regulai”.

Dzīvnieku aizsardzības likuma 6.pantā arī paredzēta pilnvarota persona:

“Dzīvnieka īpašnieks nodrošina dzīvnieka reģistrēšanu un apzīmēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dzīvnieka identitāti apliecinošu dokumentu — dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, kurā ierakstīts dzīvnieka identitātes numurs, — izsniedz un apliecina kompetentas iestādes pilnvarota persona.”

Tā kā suņu obligātā apzīmēšana un reģistrēšana ir valsts noteikta uzraudzības prasība par šo dzīvnieku turēšanu, visas izmaksas, kas saistītas ar šīs prasības ieviešanu, būtu nosakāmas pakalpojumu maksas cenrādī – ja darbības veic pilnvarotie veterinārārsti, tad – PVD cenrādī, ja paliek spēkā esošā kārtība, ka to veic praktizējoši veterinārārsti, tad LDC cenrādī. Pakalpojumi, kuriem nosakāma maksa, ir:

 • mikroshēmas cena;
 • suņa apzīmēšana ar mikroshēmu;
 • suņa reģistrēšana LDC datubāzē;
 • ES Lolojumdzīvnieka pases izsniegšana;
 • mājas (istabas) dzīvnieka vakcinācija pret trakumsērgu.

Priekšlikums: Veterinārmedicīnas likuma 21.panta ceturtajā daļā vārdu “praktizējošs” aizstāt ar vārdu “pilnvarots”.

2. Par Likumprojekta 2.pantu

2.1. Likumprojekta 2.pantā paredzēts papildināt Veterinārmedicīnas likumu ar normu par suņa apzīmēšanas un reģistrācijas prasību izpildes kontroli – par ko atbildība ir dzīvnieka īpašniekam. Vienlaikus norādām, ka arī veterinārārstiem noteiktā ekskluzīvā pakalpojumu pakete: suņa apzīmēšana (komercmaksa), reģistrēšana (plānota MK noteikumos noteikta maksa) un mājas (istabas) dzīvnieka pases izsniegšana (komercmaksa) būtu stingri uzraugāma un kontrolējama no PVD puses. Piedāvājam papildināt Veterinārmedicīnas likuma 21.3 pantu ar otro daļu šādā redakcijā: “(2) Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina praktizējošiem veterinārārstiem normatīvajos aktos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību noteikto mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas un mājas (istabas) dzīvnieku pases izsniegšanas prasību izpildes uzraudzību un kontroli.

2.2. Papildus šim priekšlikumam Veterinārmedicīnas likumā paredzama administratīvā atbildība par šo pakalpojumu nepienācīgu izpildi vai par pārkāpumiem, līdz ar ko ir papildināma arī Veterinārmedicīnas likuma XIII nodaļa “Administratīvie pārkāpumi veterinārmedicīnas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā” ar jaunu punktu šādā redakcijā: “81.1 Par pārkāpumiem normatīvajos aktos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību noteikto mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas prasību izpildē, kā arī par mājas (istabas) dzīvnieku pases izsniegšanas pārkāpumiem praktizējošam veterinārārstam piemēro naudas sodu no _______ līdz _______ naudas soda vienībām.

3. Par Likumprojekta 4.pantu

Suņa apzīmēšanas un reģistrēšanas vecums nosakāms – 2 (divi) mēneši, kas ir suņa atsavināšanas vecums un vienlaikus arī pirmā tiesiskā darbība ar dzīvnieku, kad dzīvniekam ir obligāti jābūt reģistrētam LDC uz tā pirmreizējā īpašnieka vārda. Ar šo tiek nodrošināta arī Regulas Nr.576/2013 prasība, ka dzīvnieka vakcinācija pret trakumsērgu nedrīkst būt veikta pirms apzīmēšanas.

Priekšlikums: Veterinārmedicīnas likuma 59.panta 17.punktā pirmajā teikumā vārdu “četru” aizstāt ar “divu”, bet otrajā teikumā vecuma noteikšana nav nepieciešama, jo atsavināt suni pirms tā divu mēnešu vecuma sasniegšanas ir aizliegts.

 

Iesniegtais atzinums (PDF)

Likumprojekts un tā dokumenti: http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1121/Lp13

 

 

Iet atpakaļ