Līdzdarbības līguma slēgšana

Līdzdarbības līgumi ir līdzdalības forma, kuru izmantojot, NVO u.c. pilsoniskās sabiedrības institūcijas tiek pilnvarotas veikt valsts pārvaldes uzdevumus.

Līdzdarbības līguma mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes uzdevumu efektīvāku izpildi, veicinot sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48.panta trešo daļu iestāde var pilnvarot privātpersonu veikt valsts pārvaldes uzdevumus. Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka privātpersonu ar ārēju normatīvo aktu vai līdzdarbības līgumu var pilnvarot veikt pārvaldes uzdevumu, kurš neietver pārvaldes lēmuma pieņemšanu vai sagatavošanu, ja:

  1. to veic sabiedriskā labuma (nekomerciālos) nolūkos;
  2. tas ir lietderīgi, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē, un
  3. to var veikt vismaz tikpat efektīvi.

Iestādei par iespējām slēgt līdzdarbības līgumus un kritērijiem, kādi tiek noteikti organizācijām, kas ieinteresētas līguma slēgšanā, jāinformē iestādes mājas lapā. Izvēloties privātpersonu, iestāde piemēro objektīvus kritērijus. Slēdzot līdzdarbības līgumu, iestāde, ja nepieciešams, izvēli pamato. Pamatojums ir publiski pieejams kopā ar līguma projektu. Līdzdarbības līguma projektam jābūt publiski pieejamam vismaz 10 dienas pirms parakstīšanas. Publiski pieejamam jābūt arī noslēgtajam līdzdarbības līgumam.

Kārtību, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, nosaka 29.07.2003. MK noteikumi Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība".

Uz līdzdarbības līgumu attiecināmas deleģēšanas līguma prasības.

Slēdzot līdzdarbības līgumu, iestāde ir atbildīga par uzdevuma pienācīgu veikšanu, tai jānodrošina uzdevuma pienācīga izpilde.