Konsultatīvā padome

Konsultatīvā padome ir konsultējoša institūcija, kas pastāvīgi piedalās tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādāšanā un sniedz par tiem atzinumus. Šajā posmā NVO ir visplašākās līdzdalības iespējas, jo šī ir regulāra un ilglaicīga līdzdalības forma.

Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības, tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Tas nozīmē, ka sabiedrības viedoklis tiek uzklausīts, bet ne vienmēr ņemts vērā, jo galīgais lēmums jāpieņem un par pieņemto lēmumu atbildība jāuzņemas atbildīgajai ministrijai (vai iestādei), kas sabiedrības viedokli apsver un analizē.

Valsts pārvaldē darbojas dažādas konsultatīvās padomes, kuru izveide un darbību regulējošie normatīvie akti atšķiras:

  • konsultatīvās padomes, kuras izveido Ministru kabinets un kuru darbība noteikta ar MK noteikumiem;
  • konsultatīvās padomes, kuras izveido ar ministrijas rīkojumu;
  • konsultatīvās padomes, kuru statuss nostiprināts likumā;
  • konsultatīvās padomes, kuras izveido iestāde.

Dzīvnieku aizsardzības jomā darbojas Zemkopības ministrijas konsultatīvā padome – Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome, kuras darbība noteikta ar 08.11.2011. MK noteikumi Nr.864 "Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums".