Jelgavas pilsētā

Lai turētu mājdzīvniekus un lauksaimniecības dzīvniekus pilsētā, jāievēro šādi tiesību akti:

 • Dzīvnieku aizsardzības likums,
 • Veterinārmedicīnas likums,
 • 04.04.2006. MK noteikumi nr. 266. „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai',
 • Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi.

Lauksaimniecības mājdzīvniekiem jābūt reģistrētiem pēc LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Lauksaimniecības mājdzīvniekus Jelgavas pilsētā atļauts turēt aiz šādām robežām - Lielupes labajā pusē - Rīgas dzelzceļš, Loka maģistrāle, Bērzu ceļš, Rogu ceļš, Kalnciema ceļš, Lielupes iela, Robežu iela, Kalnciema ceļš, Rīgas iela, Lielupes kreisajā pusē - Jelgavas - Tukuma dzelzceļš, Kārklu iela, Sniega iela, Miezītes ceļš, Dobeles šoseja, Atmodas iela.

Atļauju turēt mājlopus izsniedz LR Pārtikas un Veterinārā dienesta Jelgavas pārvalde Helmaņa ielā 10 (t.63021124). Šī iestāde veic arī dzīvnieku epidemioloģiskās situācijas kontroli. Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, kādus dzīvniekus aizliegts turēt kā mājdzīvniekus.

Mājdzīvniekus jāreģistrē Jelgavas pilsētas noteiktajā kārtībā. Lai saņemtu reģistrācijas žetonu suni jāreģistrē. Žetonus var saņemt:

 • JPPI "Pilsētsaimniecība" P. O. Kalpaka ielā 16a;
 • VMF mazo dzīvnieku izolators Helmaņa ielā 8;
 • SIA ”Rimal” Driksas ielā 1;
 • SIA "Sanarius" Viestura ielā 22;
 • SIA "Tamberg Corporation" Kr.Barona ielā 17;
 • SIA "Usivet" Satiksmes ielā 35A-8.
Par suņu turēšanu katru gadu jāmaksā ikgadējā nodeva, kuru var veikt ar pārskaitījumu vai samaksājot JPPI "Pilsētsaimniecība" P. O. Kalpaka ielā 16a, 3. kabinetā.
 
Pieredze apliecinājusi, ka ļoti daudz cilvēku nezina, kā rīkoties gadījumos, ja suns vai kaķis pazudis. Saimniekiem ir vairākas iespējas, kā censties noskaidrot sava mīluļa atrašanās vietu.
Ja pazudis dzīvnieks. Saimnieki aicināti vērsties Mazo dzīvnieku izolatorā K.Helmaņa ielā 8, kur tiek nogādāti tā sauktie bezsaimnieka dzīvnieki, kas notverti, klaiņojam pilsētā, zvanot pa tālruni 63021924.
Ja dzīvnieks ir atrasts miris, saimnieks par to var uzzināt zvanot pa tālruni 63026513.
Par agresīviem dzīvniekiem, kuri apdraud citus dzīvniekus vai cilvēkus jāzvana Pašvaldības policijai pa tālruni 63028550.
Par klaiņojošiem bezsaimnieka dzīvniekiem jāziņo «Pilsētsaimniecībai» pa tālruni 63026513 vai 8787.
Par atrastajiem ievainotajiem un mirušajiem dzīvniekiem jāziņo «Pilsētsaimniecībai» pa tālruni 63026513 vai 8787.
Lai organizētu klaiņojošo bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu mājas pagalmos, mājas apsaimniekotāja pilnvarotai personai jāiesniedz rakstisks iesniegums JPPI „Pilsētsaimniecība” un minētā adrese tiks iekļauta plānveida dzīvnieku izķeršanas grafikā.
Klaiņojošo suņu problēma Jelgavas pilsētā ir ļoti aktuāla. Visbiežāk šie suņi ir notverti klaiņojam baros vai pa vienam, nereti viņi ir agresīvi, kas apdraud cilvēkus. Taču, ne visi šie klaiņojošie dzīvnieki ir bez saimnieka. Šie klaiņojošie suņi ir saimnieku nepieskatīti vai izbēguši. Lai novērstu to, ka jūsu suns kādam var uzbrukt un sakost, jānodrošina, ka suns tiek socializēts un „māk uzvesties" sabiedriskās vietās: ir izgājis paklausības skolu, nebaidās (bailes rada agresiju), komunicē ar cilvēkiem un citiem dzīvniekiem. Jānodrošina regulāra fiziskā slodze un uzmanība. Arī suns, kas tiek turēts voljērā vai pie ķēdes, regulāri ir jāizved pastaigās. Tas pasargās jūs, jūsu dzīvnieku un līdzcilvēkus no nelaimes.

Saistošie noteikumi "Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā"

Apsaimniekošanas nodaļas speciāliste, tālr.: 6 30 26513

Informācija par mājdzīvniekiem - suņiem un kaķiem, kuri meklē mājas, atrodami pašvaldības aģentūras "Pilsētsaimniecība" mājas lapā, kā arī LLU VMF mājas lapā. Tur aicināti ielūkoties kā saimnieki, kuru suns vai kaķis pazudis, tā arī jebkurš cits iedzīvotājs, kas labprāt kļūtu par saimnieku kādam mājdzīvniekam.

 

Rīcība trakumsērgas aizdomas un diagnozes apstiprināšanas gadījumā

Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta ar 2001.gada 3.septembra rīkojumu Nr.215 apstiprināto Instrukciju par trakumsērgas profilaksi un apkarošanu, kas izdota pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma 4.panta 1.apakšpunktu, ir noteikta sekojoša rīcība trakumsērgas aizdomas un diagnozes apstiprināšanas gadījumā.

1. Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) teritoriālās struktūrvienības:

1.1. informē iedzīvotājus par veicamajiem pasākumiem un ierobežojumiem trakumsērgas profilakses, aizdomu vai diagnozes apstiprināšanas gadījumā;

1.2. nepieciešamības gadījumā pieaicina praktizējošu veterinārārstu un pilnvaro to trakumsērgas profilakses, un apkarošanas pasākumu veikšanai;

1.3. aizdomu gadījumos par dzīvnieku saslimšanu ar trakumsērgu, organizē izmeklējamā parauga noņemšanu (t.sk. atrastajiem dzīvnieku līķiem) un parauga nosūtīšanu uz veterināro laboratoriju; dzīvnieku līķu sadedzināšanu vai dezinficēšanu un aprakšanu.

2. Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs (turpmāk tekstā - VVMDC):

2.1. nosaka parauga noņemšanas un iesūtīšanas kārtību;

2.2. organizē laboratorijā iesūtīto paraugu izmeklēšanu;

2.3. par izmeklējumu rezultātiem ziņo, nekavējoties nosūtot telefonogrammu PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras kontrolējamā teritorijā veikta izmeklējamā parauga noņemšana, parauga noņēmējam, par pozitīviem izmeklējumu rezultātiem nekavējoties ziņo PVD centrālajam aparātam nosūtot telefonogrammu.

3. Pašvaldība:

3.1. pēc PVD teritoriālās struktūrvienības ierosinājuma izdod rīkojumu par skartā punkta un apdraudētās teritorijas noteikšanu (klāt pievienojot karti), trakumsērgas profilakses un apkarošanas pasākumiem;

3.2. organizē normatīvajos aktos noteiktos svarīgus trakumsērgas profilakses un apkarošanas pasākumus (klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, atrasto dzīvnieku līķu savākšanu u.c.).

4. Dzīvnieka īpašnieks:

4.1. par aizdomām uz dzīvnieku saslimšanu ar trakumsērgu, nekavējoties informē praktizējošo veterinārārstu vai PVD teritoriālo struktūrvienību;

4.2. nodrošina dzīvnieku izolāciju saskaņā ar PVD noteikto kārtību, kā arī iespēju veterinārārstam veikt dzīvnieku piespiedu imunizāciju.

5. Katra persona:

5.1. pamanot dzīvnieku ar neparastu, sugai neraksturīgu uzvedību, kā arī, ja dzīvnieks uzbrucis un sakodis kādu citu dzīvnieku vai cilvēku, nekavējoties ziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD teritoriālajai struktūrvienībai un VVC (Valsts Veselības Centrs) speciālistiem;

5.2. ziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD teritoriālajai struktūrvienībai par neapraktajiem meža dzīvnieku līķiem; dzīvnieku līķus aizliegts izmantot jebkurā saimnieciskās darbības formā (izēdināt citiem dzīvniekiem, novilkt ādu, izmantot kā trofeju u.c.).

PVD teritoriālajai struktūrvienībai trakumsērgas diagnozes apstiprināšanas gadījumā jārīkojas šādi:

 1. jāsniedz pašvaldībai apstiprināšanai rīkojuma projektu par slimības apkarošanas pasākumiem, skartā punkta un apdraudētās teritorijas noteikšanu. Apdraudētās teritorijas noteikšanā jāņem vērā ģeogrāfiskie, administratīvie, epizootiskie faktori un dzīvnieku populācijas blīvums konkrētā teritorijā;
 2. jāinformē PVD centrālā aparāta un teritoriālā VVC speciālistus, bet ja apdraudētā teritorija ietver daļu no kaimiņos esošā rajona teritorijas, informē arī attiecīgā rajona attiecīgās kompetentās personas;
 3. jāinformē dzīvnieku īpašnieku par veicamajiem pasākumiem trakumsērgas diagnozes apstiprināšanās gadījumā;
 4. jānosūta pašvaldības apstiprinātā rīkojuma kopiju, karti un pasākumu plānu: PVD centrālajam aparātam, Valsts meža dienesta teritoriālajai struktūrvienībai;
 5. PVD centrālajam aparātam jāinformē kaimiņvalstu veterināro dienestu, ja apdraudētā teritorija ietver daļu no kaimiņvalsts teritorijas.

Rīcība apdraudētajā teritorijā

 1. PVD teritoriālajai struktūrvienībai jānodrošina, ka apdraudētajā teritorijā tiek informēti un brīdināti iedzīvotāji un dzīvnieku īpašnieki par trakumsērgas draudiem un veicamajiem pasākumiem;
 2. PPašvaldībai jānodrošina pastiprināta klaiņojošo suņu, kaķu ķeršana. Ja 5 dienu laikā nepiesakās dzīvnieka īpašnieks, jāveic šo dzīvnieku eitanāzija.

Informācija pārpublicēta no pašvaldības aģentūras "Pilsētsaimniecība" mājas lapas.

Iet atpakaļ