Ja suns līdz 4 mēnešu vecumam nav apzīmēts ar mikroshēmu

ATBILD:
Zemkopības ministrija
 

Ņemot vērā to, ka pārkāpums pēc būtības ir novēršams, un saskaņā ar jauno pieeju administratīvo pārkāpumu kodifikācijā no 2020. gada 1. jūlija par Veterinārmedicīnas likuma 59. panta 14. un 17. punktā noteikto prasību pārkāpumu netiek paredzēta administratīvā atbildība.

Saskaņā ar 2011. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” kontroli par suņu apzīmēšanu un reģistrēšanu veic vietējās pašvaldības atbilstoši saviem saistošajiem noteikumiem, kā arī Pārtikas un veterinārais dienests veterinārās uzraudzības objektos.

Administratīvā procesa likuma ietvaros kontrolējošā institūcija var izdot administratīvo aktu ar pienākumu izpildīt kādu noteiktu darbību, šajā gadījumā dzīvnieku īpašniekam tiek uzlikts par pienākumu nodrošināt suņa apzīmēšanu un reģistrēšanu likumā paredzētajā kārtībā. Ja dzīvnieka īpašnieks neizpilda uzlikto pienākumu paredzētajā termiņā, tam var uzlikt piespiedu naudu. Piespiedu naudas minimālais apjoms ir 50 eiro, maksimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 5000 eiro, bet juridiskajai personai – 10 000 eiro. Nosakot piespiedu naudas summu, kontrolējošā institūcija ievēro samērīguma principu, kā arī personas mantisko stāvokli. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti ik pēc septiņām dienām, līdz adresāts izpilda attiecīgo pienākumu.

 

Avots:

https://lvportals.lv/e-konsultacijas/20885-ja-suns-lidz-4-menesu-vecumam-nav-apzimets-ar-mikroshemu-2020

 

Iet atpakaļ