Sākums > EEZ ziņa

Kopā mēs varam vairāk!

Sociālā riska grupas jauniešiem ir nepieciešams īpašs atbalsts, lai motivētu apgūt profesiju un gūt panākumus. Projekta mērķis - iesaistot jauniešus dzīvnieku aizsardzības aktivitātēs, motivēt viņus iegūt vai turpināt izglītību un iekļauties darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības risku, sekmējot cilvēkresursu attīstību. Projekta mērķa grupa ir sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši.
Ar projekta aktivitātēm plānots nostiprināt jauniešu pašapziņu un ticību saviem spēkiem, attīstīt to prasmes un dotības. Paredzēts organizēt ikmēneša seminārus; individuālu darbu ar jauniešiem, kuri ieinteresēsies iesaistīties ikdienas brīvprātīgā darbā; regulāras tikšanās pieredzes apmaiņai utt.
Projekta rezultātā jaunieši būs aktīvi līdzdarbojušies un regulāri iesaistījušies aktivitātēs, iegūs jaunas prasmes, kļūs pārliecinātāki savos lēmumos, spēs patstāvīgi noteikt savas dzīves perspektīvu, izvirzīt sasniedzamus mērķus un veiksmīgi iesaistīties darba tirgū tā integrējoties sabiedrībā.

Together we can do more!

Social risk group youth needs support to motivate themselves to get a profession and succeed. Our project aims to involve youth in animal protection activities to motivate them to obtain or continue their education and enter labor market, thus reducing the risk of social exclusion.
Project activities should help young people to raise their self-awareness and confidence and develop their skills and talents. Monthly seminars and individual work with young people who are interested in everyday volunteer job are planned as well as regular experience exchange meetings, etc.
As a result, young people will be regularly engaged in activities acquiring new skills and raising their decision-making confidence. They will be able to choose their own life prospects, set achievable goals and successfully enter labor market therefore integrating into society.

Informācija par projektu:

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Projekta mērķis: jauniešu ieinteresēšana un motivēšana caur dzīvnieku aizsardzības jomu - sniedzot palīdzību dzīvniekam, veicināt jaunieša atbildības sajūtu, disciplinētību, pārliecību par paša spējām kādam sniegt atbalstu un palīdzību. Projekta ietvaros plānots jauniešus iesaistīt dzīvnieku policijas kustības pasākumos, informējot par palīdzības iespējām un apmācot darbā ar portālu http://www.dzivniekupolicija.lv, izskaidrojot brīvprātīgā darba pienākumus, atbalstot un palīdzot veikt ikdienas brīvprātīgo darbu.
Projekta mērķa grupa: sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie jaunieši

Projekta parneris: Rīgas domes Labklājības departaments
Projekta īstenošanas vieta: Rīga
Projekta periods: 12 mēneši: 01.09.2014.g. - 31.08.2015.g.
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18999.83 EUR / 13 353.16 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 999.99 EUR / 702.80 LVL
 
Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org
 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, un Norvēģija
 

Iet atpakaļ