Sākums > Lasītava > Sabiedrības līdzdalība > Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome

Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome

Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome bija Latvijā pirmā konsultatīvā padome dzīvnieku aizsardzības jomā - konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un sniedz valsts iestādēm ieteikumus dzīvnieku aizsardzības jomā. Tā darbojās nepilnus 10 gadus - no 2003.gada līdz 2012.gadam. 

Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikumu (MK 2002.gada 11.jūnija noteikumi Nr.227), Padomei bija noteiktas šādas funkcijas:

 1. izvērtēt normatīvos aktus un to projektus dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā un sniegt valsts iestādēm ieteikumus to pilnveidošanai;
 2. sniegt valsts iestādēm ieteikumus dzīvnieku aizsardzībā un labturībā, norādot arī uz nepilnībām uzraudzības un kontroles nodrošināšanā minētajā jomā;
 3. analizēt situāciju valstī dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā un sniegt tās novērtējumu;
 4. informēt valsts iestādes un sabiedrību par pārkāpumiem dzīvnieku aizsardzībā un labturībā;
 5. izglītot sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzību un labturību;
 6. sadarboties ar valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu iestādēm un organizācijām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;
 7. sniegt atzinumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Padomes sastāvs tika apstiprināts uz diviem gadiem. Tās darbu ilgus gadus vadīja nevalstisko organizāciju pārstāvji. Izskatāmo jautājumu lokā bija gan pieteikumu izskatīšana dzīvnieku izmantošanai eksperimentos, gan tiesību aktu projektu vērtēšana, viedokļa sniegšana par tiem, gan praktiski gadījumi par iespējamiem dzīvnieku aizsardzības ētikas pārkāpumiem, gan arī vispārēji dzīvnieku aizsardzības jautājumi (par dzīvnieku izmantošanu, labturību, par klaiņojošiem un bezsaimnieka dzīvniekiem, par cietsirdību pret dzīvniekiem u.c.).

2011.gada 8.novembrī tika apstiprināts jauns Dzīvnieku aizsardības ētikas padomes nolikums (MK noteikumi Nr.864), tajā precizētas Padomes funkcijas un uzdevumi:

 1. funkcijas: analizēt un izvērtēt dzīvnieku labturības un aizsardzības situāciju valstī; izglītot sabiedrību dzīvnieku labturības un aizsardzības jautājumos; sadarboties ar valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu iestādēm un organizācijām dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā
 2. uzdevumi: izvērtēt dzīvnieku labturību un aizsardzību regulējošos normatīvos aktus un to projektus un sniegt atzinumus par tiem; izvērtēt un sniegt atzinumu Pārtikas un veterinārajam dienestam par atļaujas saņemšanu izmantot dzīvniekus izmēģinājumā; informēt valsts iestādes un sabiedrību par dzīvnieku labturības un aizsardzības prasību pārkāpumiem; sagatavot un izplatīt informatīvus un izglītojošus materiālus par dzīvnieku labturības un aizsardzības jautājumiem; sniegt valsts un pašvaldību iestādēm ieteikumus dzīvnieku aizsardzības jomā.

Neliels ieskats Padomes darbā (2010.-2012.g.) skatāms ZM mājas lapas arhīvā: https://www.zm.gov.lv/veterinarija/statiskas-lapas/arhivs/arhivs?nid=672#jump

Pēc Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes likvidēšanas jautājumus par zinātniskiem mērķiem izmantojamiem dzīvniekiem lemj 2015.gada 30.martā LLU ar Rektores rīkojumu Nr.4.3.-13/29 Latvijas Lauksaimniecības universitātē izveidota LLU dzīvnieku labturības un aizsardzības ētikas padome.

 

Ar 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.622 tika izveidota jauna konsultatīvā padome - Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padome (darbību uzsāka tikai 2015.gada nogalē) - kas aizstāja Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi. 

 

 • 2003.gada 8.decembra Zemkopības ministra rīkojums Nr.390 “Par Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi”
 • 2004.gada 29.aprīļa Zemkopības ministra rīkojums Nr.177 "Par Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi" (PDF)
 • 2004.gada 3.augusta Zemkopības ministra rīkojums Nr.265 "Par Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi"
 • 2006.gada 24.marta Zemkopības ministra rīkojums Nr.78 "Par Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes sastāva apstiprināšanu" (PDF)
 • 2007.gada 7.marta Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.55 "Par Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes sastāva apstiprināšanu" (PDF)

 

 

Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvā padome

Dzīvnieku aizsardzības un labturības padome ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un sniedz ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā. Tās darbību reglamentē Padomes nolikums (apstiprināts ar MK 14.10.2014.g. noteikumiem Nr.622).

Padomes sastāvā tiek iekļauti valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji, nevalstisko organizāciju (dzīvnieku aizsardzības organizācijas un lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas) un zinātnisko institūciju pārstāvji. 

Padomes funkcijas un uzdevumi ir:

1. funkcijas: analizēt un izvērtēt dzīvnieku aizsardzības un labturības situāciju valstī; veicināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par dzīvnieku aizsardzību un labturību; veicināt starpnozaru sadarbību un informācijas apmaiņu dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;

2. uzdevumi: sniegt priekšlikumus un ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā; nodrošināt saikni un informācijas apriti starp lauksaimniecības nozares pārstāvjiem, valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un dzīvnieku aizsardzības organizācijām par dzīvnieku aizsardzību un labturību; informēt sabiedrību par aktuālajiem jautājumiem dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā.

Atšķirībā no Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes jaunais veidojums vairs neskata pieteikumus par dzīvnieku izmantošanu eksperimentos, kā arī ir izmaiņas tā sastāvā. Šobrīd tiek ievērots proporcionalitātes princips starp biedrībām un nodibinājumiem: lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju un dzīvnieku aizsardzības un labturības organizāciju skaitam jābūt samērīgam.

 

Padome uz pirmo sēdi sanāca 09.11.2015.gadā. Tās darbību organizē un vada Zemkopības ministrs. Lai gan Padomes Nolikumā ir noteikts, ka Padomes sēdes jāsasauc ne retāk kā reizi pusgadā, kopš 2015.gada Padome tiek sasaukta tikai reizi gadā. Izskatītos jautājumus un pieņemtos lēmumus var skatīt Padomes protokolos: