Darba grupa

Darba grupas var būt: pastāvīgās darba grupas, kā, piemēram, Tieslietu ministrijā ir vairākas pastāvīgās darba grupas konkrētu likumu un to grozījumu izstrādei; uz laiku vai noteiktu mērķi izveidotas darba grupas par kādu konkrētu politikas jautājumu vai tiesību akta projekta izstrādi.

Ministrija, atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām:

  1. kuru darbības joma un izvirzītie mērķi atbilst konkrētā projekta jomai;
  2. ar kurām ir ilgstoša un veiksmīga sadarbība konkrētās jomas politikas veidošanā;
  3. kuras izrāda pašiniciatīvu un dod vērtīgu ieguldījumu tiesību aktu projektu izstrādes procesā.

Iesaistoties darba grupā, NVO iegūst iespēju paust savu viedokli jau lēmuma sagatavošanas procesa sākumā.

Ja ministrija neaicina dalībai darba grupā, NVO pašas var interesēties par darba grupu izveidi, kā arī izrādīt iniciatīvu un piedāvāt savu pārstāvi viedokļa paušanai par kādu tēmu, jautājumu, tiesību akta projektu u.tml.