Atzinumu sniegšana par dokumentu projektiem

Valsts sekretāru sanāksmes mērķis ir saskaņot visu ieinteresēto pušu viedokļus un sagatavot dokumentu projektus izskatīšanai valdībā.

Dokumentu projekti tiek izsludināti valsts sekretāru sanāksmē katru trešdienu, no 9:00 līdz 15:00 ir iespēja pieteikties atzinuma sniegšanai. Informāciju par pieteikšanos atzinuma sniegšanai iesniedz Valsts kancelejā elektroniski (uz pasts@mk.gov.lv), norādot projekta nosaukumu un pieteiktā projekta reģistrācijas numuru (VSS numurs).

Lai organizācijai būtu vieglāk sekot dokumentu projektu plūsmai, iespējams parakstīties uz jaunumu par tiesību aktu projektiem saņemšanu savā e-pastā:

MK lapā – http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/subscribe/

ZM lapā - http://www.zm.gov.lv/paraksts.php

Ja VSS netiek noteikts cits termiņš, atzinums jāsniedz 2 nedēļu laikā pēc projekta izsludināšanas VSS. Projekts uzskatāms par izsludinātu un termiņa tecējums atzinuma sniegšanai sākas divas darbdienas pēc Valsts sekretāru sanāksmes - pirmdienās plkst.9.00 - kurā tika skatīts un apstiprināts pieteiktais projekts, ja Valsts sekretāru sanāksmē nav nolemts citādi. Ja minētajā termiņā atzinums nav iesniegts, projekts uzskatāms par saskaņotu.

Kad projekts ir saskaņots ar ministrijām un NVO, tas tiek iesniegts Ministru kabineta komitejā (ja par projektu nav panākta vienošanās saskaņošanas laikā) vai Ministru kabinetā. Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdēs netiek pieņemts galīgais lēmums. Lēmumu pieņem Ministru kabinets. Ministru kabineta sēdes ir atklātas.

Trīs darba dienas pirms Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdes darba kārtība un izskatāmie jautājumi tiek ievietoti MK mājas lapā (pēc sēdes tiek ievietots arī attiecīgās sēdes protokols).

Atzinuma noformēšana un projekta virzība

Atzinumā organizācija:

 1. izsaka iebildumus, tos attiecīgi pamatojot vai paskaidrojot, par kuriem saskaņošanas gaitā jāpanāk vienošanās;
 2. izsaka priekšlikumus, kuriem ir ieteikuma raksturs;
 3. norāda atbalstāmo variantu, ja projektā ir paredzēti vairāki risinājuma varianti.

Atzinuma noformējums un nosūtīšana:

 • norāda dokumenta projekta nosaukumu un numuru, par kuru tiek sniegts atzinums;
 • lai atzinums tiktu ņemts vērā tālākā dokumenta virzībā – obligāti norāda, ka organizācija „izsaka iebildumus”, tālāk uzskaitot pa punktiem šos iebildumus (priekšlikumi uzskatāmi par ieteikumiem, tos var neņemt vērā, nepaskaidrojot kāpēc);
 • vēlams viedokli formulēt konkrēti;
 • jāpiedāvā risinājums, ne tikai kritika;
 • ieteicams pievērst uzmanību arī projekta anotācijai;
 • atzinuma beigās norāda atzinuma autora e-pastu un tālruņa numuru;
 • paraksta attiecīgās organizācijas vadītājs;
 • sūta uz ministriju, kas sagatavojusi projektu, par kuru tiek sniegts atzinums;
 • ja vēlas vienlaikus pievērst vairāku institūciju uzmanību, sūta vairākas vēstules (kopijas) uz visām institūcijām, adresātu sarakstā iekļaujot arī Valsts kanceleju;
 • atzinums jānosūta ministrijai gan rakstiskā, gan elektroniskā veidā.

Ja atzinumā izteikti iebildumi un priekšlikumi, atbildīgā ministrija izvērtē tos, precizē projektu un sagatavo izziņu par atzinumos izteiktajiem iebildumiem. Izziņā vienkopus norāda visus ministriju un citu institūciju atzinumos izteiktos iebildumus par konkrēto projekta punktu (pantu, daļu).

Ja projektu ministrijas un citas institūcijas atbalstījušas bez iebildumiem vai izteikušas tikai priekšlikumus, projektu uzskata par saskaņotu un atbildīgā ministrija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sagatavo projektu iesniegšanai Ministru kabineta sēdē.

Ja ministrija un cita institūcija ir izteikusi iebildumus par izsludināto projektu, atbildīgā ministrija pēc iebildumu izvērtēšanas izziņu un precizēto projektu (tā anotāciju) elektroniski nosūta ministrijām un citām institūcijām, kuras sniegušas atzinumu vai noteiktā kārtībā apliecinājušas, ka iebildumu nav, kā arī tām ministrijām un citām institūcijām, kuras skar projektā izdarītās būtiskās izmaiņas.

Lai panāktu vienošanos par vērā neņemtajiem vai daļēji vērā ņemtajiem iebildumiem, atbildīgā ministrija sasauc kopīgu starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi. Sasaucot starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi, atbildīgā ministrija ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sanāksmes elektroniski nosūta saskaņošanas dalībniekiem (uz institūcijas oficiālo e-pasta adresi un atzinuma izstrādātāja e-pasta adresi) informāciju par sanāksmi, norādot ministrijas un citas institūcijas, par kuru iebildumiem sanāksme tiek rīkota, pievieno izziņu un precizēto projektu (tā anotāciju).

Ja, ņemot vērā iebildumu būtību un apjomu, nav nepieciešams vienoties klātienē, atbildīgā ministrija var organizēt saskaņošanu elektroniski. Atbildīgā ministrija elektroniski nosūta saskaņošanas dalībniekiem (uz institūcijas oficiālo e-pasta adresi un atzinuma izstrādātāja e-pasta adresi) izziņu, kurā norādīts atbildīgās ministrijas pamatojums vai paskaidrojums par vērā neņemtajiem vai daļēji vērā ņemtajiem iebildumiem, un precizēto projektu (tā anotāciju), norādot ministrijas un citas institūcijas, par kuru iebildumiem attiecīgā saskaņošana tiek rīkota, un termiņu (ne īsāku par piecām darbdienām), kādā saskaņošanas dalībniekiem jāizsaka viedoklis.

Ierašanās uz starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi ir obligāta, kā arī elektroniskās saskaņošanas gadījumā viedoklis ir jāsniedz noteiktajā termiņā obligāti, pretējā gadījumā ministrija vērā neņemtos iebildumus uzskatīs par saskaņotiem.