Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Pilsoniskā iniciatīva “Par lūšu medību aizliegumu” iesniegta LR Saeimā

Vakar, 07.04.2021.g. LR Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē skatīja Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Par lūšu medību aizliegumu”.

Iniciatīva tika iesniegta portālā ManaBalss.lv 2020.gada 21.oktobrī un uz februāra beigām jau ieguva nepieciešamo parakstu skaitu. LR Saeimā iniciatīva iesniegta 2021.gada 11.martā ar 11'376 parakstītāju statusam atbilstošiem pilsoņu parakstiem.

Komisijas sēdē pārstāvēts plašs ieinteresēto personu loks: iniciatīvas autors, biedrību “Latvijas Mednieku savienība”, “Latvijas Mednieku asociācija” un “Latvijas ainavas” pārstāvji, ZM, VMD un DAP pārstāvji, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”, Vides konsultatīvās padomes un Valsts kontroles pārstāvji. Viedokļi ir diametrāli pretēji: no aizlieguma medīt līdz dzīvnieku skaita regulēšanas nepieciešamībai. Diemžēl arī dati un statistika ir ļoti atšķirīgi, pat pretrunīgi dažādos avotos.

Tomēr nemainīgi paliek, ka lūši ir aizsargājamo dzīvnieku sarakstā (vienīgais Latvijā sastopamais kaķu dzimtas savvaļas dzīvnieks), kā arī ka savvaļas dzīvnieki ir visas sabiedrības vērtība nevis tikai vienas ierobežotas grupas interese.

Pēc Valsts meža dienesta informācijas 2020./2021.gadā medību sezonā lūšu medības bija atļautas no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.martam, pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms noteikts 80 (astoņdesmit) dzīvnieku.

Iniciatīvas iesniedzējs savus argumentus pamato arī ar 2020.gada 7.jūlija Valsts kontroles atzinumu:

 

Mūsuprāt, sēdes vērtīgākais citāts:

 “Dzīvnieki ir daļa no mūsu pašu pasaules, kā mēs attiecamies tostarp pret meža dzīvniekiem, tādi mēs esam un tādu nākotni mēs veidojam.” /J. Kursīte-Pakule/

Kolektīvo iesniegumu "Par lūšu medību aizliegumu" ar vienbalsīgu komisijas balsojumu nolemts nodot tālākai izvērtēšanai LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā.

 

Sēdes ieraksts šeit (1.darba kārtības jautājums tiek skatīts līdz 01:17:58)

https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/D5CBC874B49B354FC22586A700699287?OpenDocument

 

Normatīvais regulējums:

MK 22.07.2014.g. noteikumi Nr.421 “Medību noteikumi” – lūsis limitējamais medījamais dzīvnieks (3.1.5.punkts)

Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību – lūsis ir gan II Pielikuma (Kopienā nozīmīgas dzīvnieku un augu sugas, kuru aizsardzībai jānosaka īpaši aizsargājamas dabas teritorijas), gan IV Pielikuma (Kopienā nozīmīgas dzīvnieku un augu sugas, kam vajadzīga stingra aizsardzība) sarakstos. Direktīva paredz tikai atsevišķus izņēmuma gadījumus, tajā skaitā – ja medības nekaitē populācijas saglabāšanai:

16.pants

1. Ja nav apmierinošas alternatīvas un ja netiek kaitēts attiecīgo sugu populāciju saglabāšanai labvēlīgā aizsardzības statusā to dabiskās izplatības areālā, dalībvalstis drīkst atkāpties no 12., 13., 14. panta un 15. panta a) un b) punkta noteikumiem, lai:

a) aizsargātu savvaļas faunu un floru un saglabātu dabiskās dzīvotnes;

b) novērstu nopietnu kaitējumu, jo īpaši labībai, mājlopiem, mežiem, zivsaimniecībai un ūdeņiem un citiem īpašuma veidiem;

c) rūpētos par veselības aizsardzību un sabiedrības drošību vai obligāti ievērotu citas sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, tostarp sociāla vai ekonomiska rakstura intereses un videi primāri svarīgas labvēlīgas pārveides;

d) izpētes un izglītības nolūkā atjaunotu minēto sugu populācijas un reintroducētu minētās sugas, un veiktu šī mērķa sasniegšanai vajadzīgās vairošanas darbības, tostarp augu mākslīgo pavairošanu;

e) stingri noteiktos apstākļos pēc izvēles principa un ierobežotā apmērā atļaut IV pielikumā uzskaitīto sugu atsevišķu īpatņu ieguvi vai turēšanu ierobežotā skaitā, ko nosaka kompetentās valsts iestādes.

 

 

Iet atpakaļ