Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

EP deputāti pievienojas pilsoņu aicinājumam izbeigt dzīvnieku audzēšanu sprostos

Dzīvnieku audzēšanu sprostos Eiropas Savienībā vajadzētu līdz 2027. gadam pakāpeniski aizliegt, saka Eiropas Parlamenta deputāti.

  • Audzēšanai sprostos ir alternatīvas, kuru izmantošana ir jāveicina
  • Sprostu aizliegšana jāpamato ietekmes novērtējumos un jāveic katrai sugai individuāli
  • Jānosaka pārejas periods un jāsniedz pienācīgs atbalsts lauksaimniekiem
  • Arī importētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem ir pilnībā jāatbilst ES noteikumiem

Atsaucoties uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu “End the Cage Age” (Izbeigt sprostu laikmetu), EP deputāti aicina Komisiju ierosināt tiesību aktus, lai ES lopkopības nozarē līdz 2027. gadam pakāpeniski izbeigtu sprostu izmantošanu, pirms tam veicot zinātniski pamatotu ietekmes novērtējumu. Rezolūcija ceturtdien tika pieņemta ar 558 balsīm par, 37 pret un 85 atturoties.

Pastāv sprostu lauksaimniecībai alternatīvi risinājumi, kas jau tiek ieviesti vairākās dalībvalstīs, saka EP deputāti. Šīs bezsprostu sistēmas būtu jāuzlabo un jāveicina pašām dalībvalstīm, taču, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus lauksaimniekiem visā Eiropas Savienībā, ir vajadzīgi ES tiesību akti.

Individuāla pieeja katrai sugai un finansējums pārejai

Sprostu pakāpeniska aizliegšana jāveic katrai sugai pēc individuālas pieejas, novērtējot katra atsevišķā dzīvnieka vajadzības, norāda EP deputāti. Pirms jebkādu likumdošanas izmaiņu veikšanas lauksaimniekiem un lopkopjiem jādod pietiekams pārejas periods un jāsniedz pienācīgs atbalsts. Tas varētu ietvert atbilstošu konsultēšanu un apmācību, stimulus un finanšu programmas, lai novērstu konkurētspējas zudumu un ražošanas pārcelšanu no ES uz citām valstīm, kurās ir zemāki dzīvnieku labturības standarti.

EP deputāti arī aicina Komisiju izstrādāt visaptverošāku pārtikas politiku, arī lai nepieļautu mazo un vidējo lauku saimniecību aiziešanu no lopkopības nozares un koncentrāciju dažu lielu saimniecību rokās.

Tie paši standarti importētajiem produktiem

Priekšnoteikums standartu paaugstināšanai Eiropā ir taisnīga tirdzniecības politika, kas nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus, norāda Parlaments. Tāpēc Komisijai un dalībvalstīm jākoncentrējas uz efektīvu muitas pārbaužu ieviešanu, lai nodrošinātu, ka importētie lauksaimniecības pārtikas produkti atbilst ES dzīvnieku labturības prasībām.

EP deputāti vēlas, lai visi dzīvnieku izcelsmes produkti, kas tiek importēti ES, tiktu ražoti, ievērojot attiecīgos ES tiesību aktus, tostarp arī par bezsprostu lauksaimniecības sistēmām. Esošie tirdzniecības nolīgumi būtu jāpārvērtē, lai nodrošinātu, ka partnervalstis ievēro tos pašus dzīvnieku labturības un produktu kvalitātes standartus. Viņi arī aicina Komisiju popularizēt dzīvnieku labturību starptautiskā līmenī.

Vispārīga informācija

Eiropas pilsoņu iniciatīva “End the Cage Age” tika reģistrēta Komisijā 2018. gada 5. septembrī. Līdz tās iesniegšanai tika savākti gandrīz 1,4 miljoni parakstu no visām ES dalībvalstīm (3631 no Latvijas). Iniciatīva 15. aprīlī tika apspriesta Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komitejā, piedaloties tās organizatoriem, komisāriem un citu ES struktūru pārstāvjiem

Avots: https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2021/j-nijs-2021/ep-deput-ti-pievienojas-pilso-u-aicin-jumam-izbeigt-dz-vnieku-audz-sanu-sprostos.html 

 

 

Iet atpakaļ