Sākums > Lasītava > Aktualitātes > Aktualitāte

Dzīvnieku policija izmeklē: Vai kaķu glābšana Rīgā turpmāk nāves ēnā? Vai pat zaudēta tiesvedība nav šķērslis RD nelikumībām iepirkumos, lai lobētu vienu pretendentu patversmi “Labās mājas”?

023.gada 14.septembrī Rīgas dome ir izsludinājusi iepirkumu par kaķu izmitināšanas un aprūpes pakalpojumu Rīgā, kurā salīdzinājumā ar iepriekšējos gados sludinātajiem iepirkumiem ir dažas vērā ņemamas izmaiņas ar ļoti konkrētu tendenci.

! Jaunu MK noteikumu par patversmēm un Dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumu kontekstā, kas paredz aizliegt brīvprātīgo iesaisti dzīvnieku glābšanā, nereģistrējoties kā patversmei, jaunās RD prasības ir ļoti zīmīgas un liecina par humānisma un ētikas degradēšanu. Mums kā dzīvnieku glābējiem rodas virkne jautājumu, par kuriem vēlamies saņemt skaidrojumu.

1. No Iepirkuma finanšu piedāvājuma ir izslēgta 5.sadaļa - eitanizējamo dzīvnieku īpatsvars %.      

Lai nodrošinātu humānu attieksmi pret patversmē nokļuvušajiem dzīvniekiem un dotu iespēju pēc iespējas lielākam dzīvnieku skaitam dzīvot un sagaidīt adopciju, Rīgas pilsēta līdz šim kā vērtēšanas vienu no kritērijiem vienmēr izvēlējusies eitanizējamo dzīvnieku % piedāvājumu kritēriju, piešķirot vērtējumā lielāku punktu skaitu tam pretendentam, kurš savā darbā ievēro nokill principu un piedāvā zemāku dzīvnieku likvidēšanas %, kā arī attiecīgi sniedzot pakalpojumu pilsētai, nesaņem lielāku finansējumu par eitanāziju % kā bija norādījis iepirkumā.

? Vai tas nozīmē, ka neesot % eitanāziju ierobežojumam, pakalpojumu sniedzējs ar kuru tiks noslēgts līgums, pēc 14 dienu turēšanas termiņa varēs eitanizēt kaut visus uzņemtos dzīvniekus un saņemt par šo darbību apmaksu no pašvaldības?

? Kādu apsvērumu dēļ šis vērtēšanas kritērijs ir izslēgts no jaunā iepirkuma?     

? Vai šis lēmums turpmāk neatbalstīt humānu attieksmi pret dzīvniekiem, ir jaunā RD politika?

2. Iepirkums paredz: "Šī līguma ietvaros bezsaimnieka kaķi un kaķēni infekciju slimību riska dēļ dzīvnieku patversmē netiek pieņemti.  Bezsaimnieka kaķi un kaķēni ir pieraduši dzīvot brīvā vidē un nav pieradināmi, tādēļ tos nav vērts piedāvāt adopcijai."

DZAL preambula nosaka: "Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt."

? Kāda rīcība paredzēta ar bezsaimnieka kaķiem, kaķēniem un savainotiem dzīvniekiem, kuri to bezpalīdzības dēļ ir nogādāti stacionārā un var tikt tur ārstēti 1 diennakts robežās?

? Vai šo dzīvnieku pārvietošana turpmākai atlabšanai uz patversmi pēc jaunā iepirkuma kārtības būs liegta?

3. Iepirkumā noteikts: "Citas darbības, kā piemēram, nodošana pagaidu mājās, nav pieļaujamas, līdz to paredz dzīvnieku turēšanu patversmē regulējošie normatīvie akti. Slims kaķis jāeitanizē pēc sertificēta veterinārārsta slēdziena."

? Kāpēc kaķu nodošana pagaidu mājās nav pieļaujama?

? Kā Rīgas pašvaldībā turpmāk rīkoties, piemēram, ar kastē pamestiem jaundzimušiem kaķēniem, kuru izbarošanai līdz šim tika piesaistīti brīvprātīgie, ņemot dzīvniekus savā aprūpē, vai šādas darbības turpmāk būs liegtas?

? Kā saprast iepirkumā noteikto, ka slims kaķis jāeitanizē pēc sertificēta vetārsta slēdziena? Vai tas nozīmē, ka kaķu ārstēšana patversmē vairs nebūs atļauta?

Pavisam īpašs akcents jaunajai RD politikai kaķu izmitināšanas un aprūpes sakarā:

Iepirkuma nolikums satur jaunu prasību, ka patversmei, kas vēlas piedalīties iepirkumā, ir jābūt reģistrētai Rīgas administratīvajā teritorijā (kopā tādas ir trīs – 1. "Labās mājas" Juglā; 2. Kaķu palīdzības centrs “Remi”; 3. ”Dzīvnieku draugs” Rīgā, Fridriha Candera ielā 4 ). Iepirkuma nolikuma prasības paredz pieredzi no 2020.gada minētā pakalpojuma sniegšanā, kam atbilst tikai 1. no 3 Rīgā reģistrētām patversmēm[1].

? Kāds ir pamatojums tieši šādiem kritērijiem un vai gadījumā šis iepirkuma nolikums nav veidots tā, lai tā prasībām atbilstu faktiski tikai viena patversme - Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa “Labās mājas”?

Uzziņai: Kopš 2010.gada dzīvnieku aprūpes un izmitināšanas pakalpojumu Rīgas pašvaldībai ir nodrošinājusi biedrība Dzīvnieku pansija Ulubele, kad tā ieguva tiesības nomāt Rīgas pašvaldībai piederošo patversmi “Līči”, kas atrodas 7 km attālumā no Rīgas robežas un 8 km attālumā no patversmes “Labās mājas”. Patversmes ģeogrāfiskais izvietojums ārpus Rīgas teritoriālajām robežām nav bijis šķērslis kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai. 

? Kāpēc Rīgas pašvaldība ilgstoši un mērķtiecīgi lobē biedrības “Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” patversmes “Labās mājas” intereses?

? Vai šo interešu lobēšanas rezultātā rīdziniekiem ir nodarīts būtisks materiāls kaitējums?

Šīm bažām ir pamats un sena vēsture. 2014.gadā biedrība Dzīvnieku pansija “Ulubele” vērsās tiesā pret Rīgas domi par zaudējumu piedziņu[2]: Ulubele bija uzvarējusi divos Rīgas domes rīkotajos iepirkumos par izķerto un cietušo suņu un kaķu izmitināšanas un aprūpes pakalpojumu sniegšanu,[3] bet Rīgas dome, ignorējot iepirkumu rezultātus, 2014.gadā nelikumīgi pirka minētos pakalpojumus no biedrības “Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” (dzīvnieku patversme “Labās mājas”), ar ko nodarīja Ulubelei ievērojamus zaudējumus.

Pēc nepilnus 9 (!) gadus ilgas tiesvedības Ulubele tiesā uzvarēja.

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka Rīgas dome ir rīkojusies prettiesiski un ar 2023.gada 9.janvāra spriedumu piedzina no Rīgas domes par labu Ulubelei zaudējumus 20’146,10 EUR apmērā.Spriedums stājās spēkā 2023.gada 1.martā.[4] Pie tam apgabaltiesa atzina, ka tās ieskatā Ulubelei nodarītie zaudējumi ir ievērojami lielāki nekā tos lūdza piedzīt pati Ulubele.[5]

Vai tiešām pat pēc pēc 9 gadus ilgušas tiesvedības, kas 2023.gadā beidzās ar zaudējumu un Ulubelei izmaksātas zaudējumu kompensāciju vairāk nekā 20’000 EUR apmērā no Rīgas nodokļu maksātāju naudas līdzekļiem, Rīgas pašvaldība savu praksi negrib mainīt?

Vai tiešām RD jaunā iepirkuma par kaķu izmitināšanu un aprūpi prasības ir humānisma un līdzcietības beigas Rīgas pilsētā? Kaķu glābšana nāves ēnā? 

Par to kāda attieksme pret dzīvniekiem patversmē bija Biedrības "Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupai", kad tā līdz 2010.gadam (7 gadus) apkalpoja Rīgas pilsētu, par ko liecina statistika: Vides departaments un Pārtikas un veterinārais dienests.

Par to kāda ir Biedrības "Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa" patversmes “Labās mājas” dzīvnieku aizsardzības politika, liecina ziņas mēdijos: ziņa delfi.lvnra.lv un diena.lv.

tl_files/dokumenti/A-SANTA/1 (1).png tl_files/dokumenti/A-SANTA/2 pic.PNG

tl_files/dokumenti/A-SANTA/3 pic.PNG tl_files/dokumenti/A-SANTA/4 pic.PNG
 
tl_files/dokumenti/A-SANTA/5 pic.PNG tl_files/dokumenti/A-SANTA/6 pic.PNG
 
tl_files/dokumenti/A-SANTA/7 pic.PNG tl_files/dokumenti/A-SANTA/8 pic.PNG
 
tl_files/dokumenti/A-SANTA/9 pic.PNG  tl_files/dokumenti/A-SANTA/10 pic.PNG
 
tl_files/dokumenti/A-SANTA/11 pic.PNG  tl_files/dokumenti/A-SANTA/12 pic.PNG
 
tl_files/dokumenti/A-SANTA/13 pic.PNG tl_files/dokumenti/A-SANTA/14 pic.PNG
 

 


[1] Formāli šai prasībai var atbilst arī biedrība Kristīnes Čilveres dzīvnieku aizsardzības biedrība, bet tā līdz šim nekad nav piedalījusies publiskos iepirkumos un visticamāk nav spējīga izrādīt iepirkumā vērā ņemamu konkurenci vienīgajam pretendentam, kuram ir pielāgots iepirkuma nolikums – Biedrības "Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa" patversmei “Labās mājas”.

[2] Administratīvā lieta Nr.A420417014

[3] Nr. RD DMV 2013/46 “Rīgas pilsētā izķerto un cietušo suņu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē” un Nr. RD DMV 2013/50 “Rīgas pilsētā izķerto un cietušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē”

[4] Rīgas dome vēl mēģināja spriedumu pārsūdzēt Augstākajā tiesā, bet Augstākā tiesa ar 2023.gada 1.marta rīcības sēdes lēmumu atteica ierosināt kasācijas tiesvedību un Ulubelei labvēlīgais apgabaltiesas spriedums stājās spēkā 2023.gada 1.martā.

[5] "Tā kā pieteicēja lūdz atlīdzināt mantiskos zaudējumus 20 146,10 euro apmērā, tad, neraugoties uz to, ka atbilstoši lietā iesniegtajiem pierādījumiem apgabaltiesa konstatēja, ka pieteicējai ir nodarīti lielāki mantiskie zaudējumi nekā tiek prasīts, apgabaltiesai ir jāievēro prasījuma robežas, tādēļ pieteicējai ir atlīdzināmi mantiskie zaudējumi 20 146,10 euro apmērā. Līdz ar to pieteikums ir apmierināms" (skat. 09.01.2023. Administratīvās apgabaltiesas sprieduma 12.lpp.)

 

Iet atpakaļ